Alapdokumentumok

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK 

ETIKAI KÓDEXE

Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés


Preambulum
Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy a Szövetség tagsága felismerte a szakmai önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával a Szövetség tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy szakmai tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

[/button]


A Kódex a Szövetséggel és annak tagjaival kapcsolatban álló minden érintett számára közvetíti az aláíróknak az etikus magatartás és szakmai normák betartása melletti elkötelezettségét. A közvélemény és a Szövetség tagjainak partnerei által kinyilvánított bizalomért cserébe a tagok felvállalják mindazon felelősségeiket és kötelezettségeiket, amelyek biztosíthatják, hogy az aláírók magatartása a köz és a partnerek üzleti érdekeit nem veszélyezteti.

A Kódexben foglalt elvek és normák olyan elvárásokat fejeznek ki, amelyek érvényessége kiterjed a tagoknak és azok munkatársainak a megbízókkal, a tagoknak egymással mint üzleti partnerekkel és mint versenytársakkal, a Szövetséggel kapcsolatban álló állami, civil, üzleti és más non-profit intézményekkel, azok munkatársaival való viszonyára. 

A Kódex kötelező érvényű, annak betartására és betartatására a Szövetség különös gondot fordít. 

A fentiekben kinyilvánított felelősségüket felismerve a Szövetség tagjai a következő értékek mellett köteleződnek el, illetve magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi vállalásokat.

Értékeink

 1. A környezetről való gondoskodás, a környezeti problémák megelőzése alapvető érték a szövetség tagjai számára.
 2. A Szövetség tagjaiként nagyra becsüljük a tagok közt szakmai alapon létrejövő üzleti és nem üzleti együttműködést, a tagok valamely ügyben és ügyért való összefogását.
 3. Együttműködésünket a kölcsönös bizalom és az egymás iránti jóhiszeműség vezérli.
 4. Hiszünk a közös szakmai és üzleti fejlődés lehetőségében, egymással való kapcsolatunkat is ez irányítja.
 5. A Szövetség tagjaiként felismerjük egymás iránti felelősségünket, és nagyra becsüljük a másikért való kiállást.
 6. Elismerjük, hogy olyan üzleti területen működünk, amely alap és jövő nélkül maradna a hatásos környezeti nevelés nélkül.
 7. Hiszünk abban, hogy szakmai tevékenységünk csak akkor lehet hiteles, ha munkánkat pártsemlegesen végezzük.
 8. A Szövetség céljainak megvalósulása érdekében a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra törekszünk.


Vállalásaink

 1. Munkánkat a fennálló jogszabályok és szakmai szabályozók tiszteletben tartásával végezzük.
 2. Csak olyan megbízásokat vállalunk el, amelyeket megfelelő szakmai színvonalon tudunk teljesíteni. Amennyiben a munkavégzés során olyan tevékenységet kellene végeznünk, amelynek szakmai feltételeit nem tudjuk biztosítani, a munkába olyan partnereket vonunk be, akik rendelkeznek a megfelelő műszaki háttérrel, hatósági engedélyekkel, szakismerettel és képességekkel. Az egyes részmunkák vezetését és ellenőrzését az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyre vagy vállalkozásra bízzuk.
 3. Törekszünk arra, hogy a megbízásokat a rendelkezésre álló leghatásosabb, legkorszerűbb eljárásokkal végezzük.
 4. Az ajánlatok kidolgozásánál és megfogalmazásánál figyelembe vesszük mind a megbízó valós igényeit, mind a szakmai és környezeti szempontokat.
 5. A szakszerűen végzett munka érdekében követelmény az állandó szakmai önképzés.
 6. Nem állítunk valótlanságot képességeinkről és az elvégzett munkáról.
 7. Minden esetben felelősséget vállalunk az elvégzett munkáért, akkor is, ha alvállalkozókat vettünk igénybe.
 8. Üzleti kapcsolatainkban tisztességesen járunk el. Elvégzett munkánkért méltányos árat szabunk, amely tükrözi az adott szolgáltatás valós értékét.
 9. Az üzleti kapcsolatokból származó és azokra vonatkozó minden információt szigorú titoktartással kezelünk, és megakadályozzuk, hogy ilyen információk az érintett partner engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
 10. A tisztességes piaci magatartásra vonatkozó – az üzleti viselkedésünket általában is meghatározó – szabályokat különös óvatossággal tartjuk és tartatjuk be mindazon esetekben, amikor a tagok egymás versenytársaiként működnek a piacon.
 11. Nem reklámozzuk tevékenységünket oly módon, hogy azzal a Szövetség céljainak hitelességét, a szakmaiság szempontjait és más szervezetek jó hírnévhez való jogát veszélyeztetnénk.
 12. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait.
 13. Az esetleg felmerülő összeférhetetlenségről azonnal nyilatkozunk.
 14. Tudásunkkal, tapasztalatainkkal és anyagi erőforrásainkkal is támogatjuk a környezeti nevelés ügyét.
 15. A szövetségi tagság tényét felhasználva politikai tevékenységet nem végzünk, politikai pártoknak és politikai szervezeteknek előnyöket nem kínálunk.
 16. Szavunkat hallatjuk minden olyan ügyben, ami érinti a Szövetség egyes tagjainak, vagy a Szövetség egészének érdekeit, továbbá minden olyan általános érdeket érintő ügyben is, ahol a Szövetség sajátos ismereteinek súlya van.
 17. Mint a Szövetség tagjai tisztában vagyunk azzal, hogy munkánk a környezetvédelmi szolgáltatói és gyártói iparág egészére kihatással van, ezért arra törekszünk, hogy a szakma elnyerje az őt megillető bizalmat és megbecsülést.
 18. Nem fogadunk el olyan megbízást, amelyet csak az Etikai Kódex megsértésével lehetne teljesíteni.
 19. Megköveteljük, hogy minden alkalmazottunk oly módon végezze tevékenységét, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és az Etikai Kódexnek.


Az etikai konfliktusok szabályozása

 1. Szövetség létrehozza az Etikai Kódex betartásáért felelős állandó Etikai Bizottságot. A Bizottság felelőssége eljárni mindazon ügyekben, amelyek az Etikai Kódexben foglalt normák megsértése miatt merülnek fel.
 2. Az Etikai Bizottság 3 állandó főből áll, akik az egyes ügyek megtárgyalásához további két főt kérnek fel a bizottság munkájában való részvételre. Az állandó tagokat három évente a Közgyűlés választja, minden esetben többes jelöléssel.
 3. Az állandó bizottsági tagok megbízatása legfeljebb hat évre szólhat.
 4. Az Etikai Bizottság minden éves Közgyűlés utáni első ülésén a tagok közül megválasztja a Bizottság elnökét.
 5. Az Etikai Bizottság évente legalább egy rendes ülést tart.
 6. A Bizottság részletes ügyrendjét megválasztása után maga határozza meg.
 7. Az Etikai Bizottság állásfoglalásait minősített többséget megkívánó szavazással fogadja el.
 8. Az Etikai Bizottság ülésén állandó meghívottként részt vesz a Szövetség Elnöke és ügyvezetője, kivéve, ha ők a tárgyalt ügyben személyükben érintettek.
 9. Az Etikai Bizottság eljárást indíthat:
  - saját elhatározásból,
  - az Elnök és az Elnökség kérésére,
  -bármelyik tag, 
  - valamint külső személy és intézmény kezdeményezésére. 
  A kezdeményező kérheti, hogy az Etikai Kódexben foglalt normákat érintő ügyet az Etikai Bizottság vizsgálja meg. Az Etikai Bizottság 15 napon belül az ügyet megvizsgálja és dönt arról, hogy a vizsgálatot lefolytatja-e. Elutasítás esetén fellebbezni a Szövetség Elnökségéhez lehet.
 10. Az Etikai Bizottság minden eléje kerülő ügyben köteles állásfoglalást megfogalmazni, és arra is lehetősége van, hogy a Közgyűlés vagy az Elnökség felé javaslattal éljen.
 11. Állásfoglalásait és javaslatait az Etikai Bizottság írásba foglalja, azokhoz bármely tag hozzáférhet. A Bizottság által indokoltnak tartott esetekben az állásfoglalást – az Elnökségen keresztül – megjeleníti a Szövetség hírlevelében.
 12. Az Etikai Bizottság határozatai ellen fellebbezni a Szövetség Közgyűléséhez lehet.
 13. Az Etikai Bizottság minden éves Közgyűlésen beszámol a tagságnak a végzett munkáról, az adott évben felmerült legfontosabb ügyekről és azok tanulságairól.
 14. Az Etikai Bizottság minden év végén (a Közgyűlés előtti utolsó rendes ülésen) felülvizsgálja az Etikai Kódexet, és indokolt esetben javaslatot tesz annak módosítására.


Jelen Etikai Kódexet a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének 2002. április 16. – án tartott közgyűlése elfogadta. A Tagcég képviselője vállalja, hogy az Etikai Kódexet betartja, azt mind alkalmazottaival, mind üzlettársaival igyekszik betartatni. A szervezetet képviselő tudomásul veszi, hogy az Etikai Kódexnek a fent felsoroltak közül bárki által való megsértése esetén az etikai eljárás következménye az egész szervezetet érinti, függetlenül az elkövető személyétől.

Budapest, 2002. április 16.